بخشنامه گمرك در خصوص لغو بخشنامه در مورد اخذ عوارض ۴ درصد جهت واردات كالا و محصولات فرهنگي

به گزارش روابط عمومي مجمع واردات:مدير كل مركز واردات و امور مناطق آزاد گمرك جمهوري اسلامي ايران بخشنامه شماره ۲۵۸۶۱/۹۳/۲۵۱۸۰/۱۱۳/۹۴۵/۷۳/۵۶ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۳ را به شرح زير اعلام نموده است :
ضمن ارسال تصويرنامه شماره ۷۰۲۶/۲۱۰/۹۳ مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۳ اداره كل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران ، و با عنايت به بررسي موضوع مصاديق اقلام داراي آثار يا استفاده فرهنگي ، بدينوسيله بخشنامه شماره ۲۱۱۱۷/۹۳/۱۷۲۹۸/۱۱۳/۹۴۵/۷۳/۴۵ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۳ اين مركز و فهرست (۴۸) قلم كالاهاي ضميمه بخشنامه مزبور ، لغو مي گردد .

خواهشمند است دستور فرمائيد اقدام لازم با رعايت كامل ساير مقررات معمول نمايند. بديهي است فهرست اقلام مشمول حكم تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور ، موضوع بند(۵) بخشنامه شماره ۲۵۷۴۹۹/۹۲/۲۵۴۳۱۶/۱۱۳/۹۴۵/۷۳/۵۸۰ مورخ ۲۷/۱۲/۹۲ پس از نهايي شدن و ابلاغ از سوي سازمان توسعه تجارت ايران ، متعاقبا اعلام خواهد شد .

* يادآور مي شود متن بخشنامه شماره ۲۱۱۱۷/۹۳/۱۷۲۹۸/۱۱۳/۹۴۵/۷۳/۴۵ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۳ گمرك جمهوري اسلامي ايران به شرح زير است : پيرو بند (۵) بخشنامه شماره ۲۵۷۴۹۹/۹۲/۲۵۴۳۱۶/۱۱۳/۹۴۵/۷۳/۵۸۰ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۲ موضوع حكم تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور و رديف درآمدي ۱۶۰۱۴۵ ، پيرامون وصول عوارض چهار درصد (۴) تعرفه از واردات كالا و محصولاتي كه به نوعي آثار يا استفاده فرهنگي دارند ، بپيوست تصوير نامه شماره ۴۱۹۷/۲۱۰/۹۳ مورخ ۲/۲/۱۳۹۳ اداره كل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران منضم به تصوير نامه شماره ۱۱۷۳۲/۹۳/۳/۱ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۳ مركز توسعه فناوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و تصوير فهرست ( ۴۸ ) قلم كالاهاي مربوطه جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال ميگردد. ضمناً در صورت ترخيص قبلي اقلام فهرست از ابتداي سالجاري تاكنون ، بدون پرداخت عوارض مزبور ، سريعاً نسبت به بازبيني اظهارنامه هاي مربوطه و صدور مطالبه نامه كسر دريافتي با رعايت ماده (۱۳۵) قانون امور گمركي اقدام لازم معمول نمايند. همچنين فهرست رديف هاي تعرفه اقلام مزبور متعاقباً توسط دفتر بررسي و تعيين تعرفه اعلام خواهد شد.

* يادآور مي شود متن نامه شماره ۴۱۹۷/۲۱۰/۹۳ مورخ ۲/۲/۱۳۹۳ سازمان توسعه تجارت ايران به شرح زير است: بازگشت به بند (ب) رونوشت نامه شماره ۲۵۷۴۹۹/۹۲/۲۵۴۳۱۶/۱۱۳/۹۴۵/۷۳/۵۸۰ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۲ پيرامون عوارض دريافتي از واردات كالا و محصولات فرهنگي موضوع تبصره (۱۴) قانون بودجه سال جاري ، بدين وسيله تصوير نامه شماره ۱۱۷۳۲/۹۳/۳/۱ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۳ مركز توسعه فناوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ضمائم مربوطه جهت اطلاع و بهره برداري لازم ارسال مي گردد. * يادآور مي شود متن نامه شماره ۱۱۷۳۲/۹۳/۳/۱ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۳ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به شرح زير است:بازگشت به نامه شماره ۲۲۷/۲۱۰/۹۲ مورخ ۸/۱/۱۳۹۳ با موضوع (اعلام فهرست لوازم صوتي و تصويري و لوح فشرده كه مشمول اخذ عوارض ۴ درصد مي باشند) به پيوست جهت اجراي تبصره ۱۴ قانون بودجه و فراهم نمودن اقدامات بعدي حضورتان ارسال مي گردد.

محمد حسين برخوردار-رئيس مجمع واردات پيش از اين، هشدار داده بود كه در صورت عدم توجه به اصول كارشناسي در تعيين مصاديق تبصره ۱۴ بودجه سال جاري،كنش و واكنش ميان رفتار مصرف كنندگان و بازار منجر به شوك در مكانيزم عرضه و تقاضاي اين اقلام شده و در نهايت بازار را بسمت كالاي قاچاق و فاقد كيفيت سوق خواهد داد و اين با ساير رويكردها و سياستهاي اتخاذ شده از سوي دولت يازدهم و همچنين مجلس محترم مغيرت دارد چرا كه سياستهاي دولت و مجلس در حوزه رژيم تجارت بين المللي كشور نشان از تلاش مسئولان در تسهيل تجارت و كاهش هزينه هاي واردات اقلام مرتبط با حوزه تكنولوژي (كه فاقد توليد مشابه داخل هستند)دارد.ضمن آنكه تأثير رواني منفي‌‌ افزايش تعرفه اين اقلام حتي ميتواند از اثر واقعي آن بر افزايش هزينه واردات بيشتر باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید