مرور برچسب

سرمایه گذاری

بانک‌های پرریسک

بانک‌ها امروز تبدیل به کلاف سردرگم اقتصاد شده‌اند؛ از سویی بزرگ‌ترین بازیگران اقتصادی هستند و از سویی بدهکاران بزرگ دولت و بانک مرکزی.

فرصت‌سوزی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی

عضو فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه در گذشته در خصوص جذب سرمایه گذاری خارجی فرصت سوزی کرده ایم، گفت: دیدگاه بسیار منفی که در مورد مشارکت اقتصادی با خارجی ها وجود دارد، موجب شد که اجازه ورود و فعالیت شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی در ایران…