مرور برچسب

اتاق بازرگانی

اتاق بازرگانی از شرایط پس از برجام استفاده نکرد

یک فعال بخش خصوصی معتقد است که امروز وضعیت اقتصادی در بدترین حالت خود در دو سال اخیر قرار گرفته و بخشی از این اتفاق به دلیل استفاده نکردن از فرصت‌های سال‌های قبل و فضای پسابرجام است و اتاق بازرگانی نیز بخشی از مجموعه‌ای است که از فرصت‌های…